Algemene Voorwaarden AquaSound

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
AquaSound: J. Van Rijsingen Sanitair BV, tevens h.o.d.n. Aquasound / VanRijsingen Sanitair B.V.
Klant: Het bedrijf of de consument die artikelen koopt van AquaSound.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen AquaSound. en het bedrijf dat of de consument die producten koopt van AquaSound.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen AquaSound en de klant voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Als er schriftelijk wordt afgeweken, dan is dat slechts eenmalig. Door de zakelijke klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen AquaSound en de klant. AquaSound is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Zodra de wijzigingen aan de klant zijn meegedeeld treden deze in werking.
2. Indien enig onderdeel van deze voorwaarden vernietigd of nietig verklaard mocht worden, laat dat de geldigheid van de overige onderdelen onverlet. Het nietige en/of vernietigde deel zal worden geconverteerd in een wel geldig deel voor zover dat mogelijk is in de geest van het nietige en/of vernietigde deel.

Artikel 3 – Kennisname leverings- en verkoopvoorwaarden
1. Deze voorwaarden zullen door AquaSound op hun site worden gezet. Ook zullen ze worden afgedrukt aan de achterkant van de facturen van AquaSound. Iedere klant, zakelijk of consument zal desgevraagd een exemplaar krijgen toegestuurd.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. Bij consumenten komt de overeenkomst tot stand zodra de consument zijn bestelling opgeeft, via internet, telefonisch of anderszins, AquaSound bevestigt de bestelde goederen te zullen leveren tegen de afgesproken prijs, en de consument bij vooruitbetaling de bestelde goederen betaalt.
2. Bij zakelijke klanten worden contacten over het algemeen gelegd via de vertegenwoordigers van AquaSound. Deze vertegenwoordigers zijn bevoegd om prijzen af te geven en kortingen te verlenen. De zakelijke klanten bestellen daarna via fax of e-mail rechtstreeks bij AquaSound. Desgevraagd stuurt AquaSound een opdrachtbevestiging.
3. Daarnaast komt het voor dat zakelijke klanten zonder tussenkomst van vertegenwoordigers rechtstreeks onderhandelen over prijzen en kortingen met AquaSound en vervolgens rechtstreeks via de fax of e-mail hun bestelling plaatsen. Desgevraagd stuurt AquaSound een opdrachtbevestiging.
4. AquaSound behoudt zich het recht voor om ook de zakelijke klanten om vooruitbetaling te vragen, danwel de goederen onder rembours te verzenden.

Artikel 5 – Prijzen en prijswijzigingen
1. De door AquaSound vermelde prijzen in haar prijslijsten, danwel op haar website, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.
2. AquaSound zal vooral t.b.v. de consument zoveel mogelijk de prijzen die staan bij de bestelling inclusief BTW vermelden.
3. De prijzen zijn inclusief transportkosten, tenzij het factuurbedrag lager is dan Eur 150,– excl. BTW, in dat geval kan
AquaSound de transportkosten in rekening brengen tot een bedrag van Eur 50,–. Bij bijzondere leveringen of bijzondere omstandigheden kan AquaSound ook transportkosten in rekening brengen.
4. Prijswijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven. Dat gebeurt aan de zakelijke klant via afgifte van een prijslijst via de vertegenwoordiger of door toesturing per post. Consumenten zullen de prijswijziging op de website aantreffen; tevens zullen zij op de hoogte worden gesteld van de actuele prijs op moment van bestelling indien ze een bestelling plaatsen mondeling/telefonisch of per mail.

Artikel 6 – Levertijden en -condities
1. Zodra de klant een bestelling doet, geeft AquaSound desgevraagd een geplande levertijd aan. Dit is nimmer een fatale termijn. Als AquaSound geen geplande levertijd kan aangeven, geeft ze dat door aan de klant.
2. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht AquaSound niet tot enige schadevergoeding en geeft de klant ook niet het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten.
3. Klanten kunnen bestellingen op termijn plaatsen. Indien de termijn tussen overeenkomst en gewenste levering langer is dan 9 maanden, heeft de klant het recht om binnen 1 maand na de bestelling deze bestelling schriftelijk te annuleren zonder daardoor kosten door AquaSound bij hem in rekening worden gebracht. Wordt er later geannuleerd, dan zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten c.q. de te lijden verliezen door AquaSound worden doorberekend aan de klant. Indien het gaat om gangbare goederen worden de te lijden verliezen gesteld op 20% van de koopsom incl. BTW; dat bedrag wordt als schadevergoeding door de klant betaald. Bij niet-gangbare goederen c.q. maatwerk bestaan de te lijden verliezen en gemaakte kosten uit
de volledige koopsom + 10% kosten. Als de klant een termijnbestelling doet met de afspraak dat hij binnen die termijn tijdig zal aangeven wanneer hij (een deel van) de bestelde goederen wenst af te nemen en de klant verzuimt om dit tijdig aan te geven, dan zijn de gevolgen financieel en anderszins
voor rekening en risico van de klant. De klant kan alleen tijdig aangeven wanneer hij (een deel van) de bestelde goederen wenst af te nemen indien hij minimaal een termijn neemt van twee maanden tussen de afroep en de gewenste leverdatum.
4. AquaSounds prijzen en condities zijn in principe franco huis, tenzij gevallen zich voordoen die beschreven zijn in artikel 5 lid 3. AquaSound regelt het vervoer naar de klant zoveel mogelijk met eigen vervoer.
5. Indien de klant zelf materialen afhaalt, doet hij dat voor zijn eigen risico.
6. AquaSound kan klanten een uitnodiging sturen om een klantreview van het gekochte product in te dienen via een organisatie voor het verzamelen van recensies die niet financieel verbonden is met AquaSound, om eerlijke feedback van klanten te ontvangen.

Artikel 7 – Keuring, reclame, klachten en retourzendingen
1. Eventuele zichtbare beschadigingen en manco’s dienen door de klant onmiddellijk na vaststelling schriftelijk te worden gemeld aan AquaSound. Uiterlijk dient de klant binnen 1 week na aflevering hun klacht schriftelijk te hebben ingediend.
2. Indien er sprake is van verborgen gebreken dient de klant binnen 1 week na ontdekking van het verborgen gebrek, dit gebrek schriftelijk te melden bij AquaSound.
3. Indien de klant een consument is die zijn goederen geleverd krijgt via een zakelijke klant van AquaSound (via een detaillist) worden de bovenstaande termijnen verlengd tot 2 weken, onafhankelijk of de directe klant (detaillist) zich met de klacht wendt tot AquaSound of de uiteindelijke consument die de goederen van de detaillist heeft gekocht. Indien de klacht betrekking heeft op een goed dat door AquaSound is geleverd in een gesloten doos, dan valt onder verborgen gebreken ook de gebreken die aan het product zitten die pas kunnen blijken nadat de doos is geopend.
4. AquaSound zal z.s.m. na ontvangst van de schriftelijke klacht, doch uiterlijk binnen 6 weken daarna, de klacht bekijken en afhandelen. Indien dat niet lukt binnen de termijn van 6 weken, zal AquaSound de klant hierover berichten.
5. AquaSound is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
6. AquaSound zal een retourzending accepteren binnen 2 weken na de aankoopdatum in de AquaSound webshop. De klant zal van te voren met AquaSound wel overeen moeten komen dat AquaSound de retourzending accepteert, waartoe AquaSound in ieder geval alleen overgaat als het gaat over een gangbaar standaard product dat zich in een ongeopende authentieke verpakking bevindt. Alleen in overleg zal AquaSound de retourkosten vergoeden tot een maximum bedrag van Eur 20,-.
7. Goederen die afwijken qua maat of qua kleur van de gangbare maten en kleuren, en speciaal bestelde artikelen, worden nimmer retour genomen.
8. Indien AquaSound per ongeluk een verkeerd product levert, wordt er uiteraard z.s.m. een nieuwe geleverd. AquaSound gaat uit van de door de klant opgegeven kleuren en maten.
9. Indien de klant zijn bestelling doet d.m.v. verschillende bestellingen en derhalve verschillende leveringen, is AquaSound niet aansprakelijk voor eventuele kleurverschillen.

Artikel 8 – Betaling
1. Consumenten betalen de goederen vooraf of onder rembours, zodat daar geen betalingstermijnen voor overeen hoeven te worden gekomen.
2. M.b.t. de zakelijke klanten geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
3. De klant is niet gerechtigd tot enige korting of verrekening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4. Indien de factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de klant, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim. De klant is vanaf de factuurdatum over het nog openstaande bedrag een rente verschuldigd, welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke zakelijke rente vermeerderd met 2%. AquaSound heeft dan ook het recht niet meer aan de niet betalende of niet volledig betalende klant te leveren totdat volledig is betaald.
5. AquaSound heeft het recht om bij zakelijke klanten die reeds een aantal keer niet tijdig hebben betaald, een automatisch incasso af te spreken.
6. Indien AquaSound deelleveringen aflevert is hij gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
7. AquaSound is bevoegd om derden in te schakelen indien de klant niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt. Buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% van de vordering, met een minimum van Eur 150,–, komen voor rekening van de klant.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door AquaSound aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van AquaSound totdat de klant de volledige koopprijs heeft betaald.

Artikel 10 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door AquaSound verhinderen en die niet aan AquaSound zijn toe te rekenen. Deze omstandigheden zijn o.a. overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, terreuraanslagen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, weersomstandigheden, alles zowel in het bedrijf van AquaSound als bij derden waaronder haar toeleveranciers en haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, alsmede wanprestaties door deze toeleveranciers en/of derden.
2. Ingeval van overmacht heeft AquaSound het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Indien AquaSound bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichting heeft voldaan, is hij gerechtigd de geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de klant deze factuur te betalen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. AquaSound is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan t.g.v. onjuiste opslag, onjuiste verwerking, onjuist gebruik of onjuiste toepassing van de afgeleverde zaken.
2. AquaSound is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in-)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.

Artikel 12 – Einde overeenkomst
1. AquaSound kan de overeenkomst met haar klant eenzijdig buiten rechte ontbinden indien de tekortkoming in de nakoming door de klant van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de klant niet tijdig de factuur betaalt.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen die AquaSound sluit met klanten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding of koopovereenkomst of andere soort verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, e.e.a. betekent derhalve dat indien de kantonrechter bevoegd is, er wordt
geprocedeerd voor de kantonrechter Eindhoven, en indien de rechtbank bevoegd is, er wordt geprocedeerd voor de rechtbank Den Bosch.