Общи условия и политика на сайта

1. Дефиниции

AquaSound: Официален дистрибутор на продуктите на AquaSound в България – Грийнуиш ЕООД, София, улица „Манастирска“ 42 вход Б
Клиент: Лице или организация, която купува (е купил/а) продукт/и на AquaSound.
Споразумение (договор за покупко-продажба): Споразумението между лицето или организацията, купуваща продукти на AquaSound, от една страна и AquaSound, от друга страна.
Общи условия: Настоящите общи условия.
ЗЗП: Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД: Закон за защита на личните данни.
ЗПУ: Закон за пощенските услуги.
Уебсайт: Уебсайтът, находящ се на aquasoung.bg
Онлайн магазин: Виртуалният магазин находящ се на aquasoung.bg, предоставящ възможността за закупуване на стоки през интернет.
Ползвател: Лице, ползващо функционалностите на сайта.
Потребител: Потребител, по смисъла на ЗЗП.
Лични данни: Лични данни, по смисъла на ЗЗЛД.
Банков превод: Банков превод, по смисъла на ЗПУ.

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на уебсайта (с изключение на линка, сочещ към тези общи условия), ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на уебсайта и онлайн магазина.

2. Приложение

Тези условия се прилагат за всяко споразумение (покупко-продажба, извършени през електронния магазин) между клиента и AquaSound, с изключение на случаите, в които двете страни изрично са договорили други, специфични условия помежду си.

AquaSound запазва правото си да прави промени в „Общите условия“. Промените влизат в сила от момента, в който бъдат съобщени на потребителите.

3. Сключване на споразумение

3.1. Споразумението между потребителя и AquaSound влиза в сила от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на AquaSound.
3.2. За бизнес клиенти (партньори) – условията на споразумението се договарят между клиента и представител на AquaSound.
3.3. AquaSound си запазва правото да изисква от своите пратньори авансово плащане на продуктите.

4. Цени и промени в цените

4.1. Цените, посочени в онлайн магазина, са в български лева, с включено ДДС (освен ако не е изрично упоменато друго).
4.2. Цените, посочени в магазина, не включват транспортни разходи.

5. Поръчка. Условия и срокове на доставка

5.1. След получаване на поръчката, представител на AquaSound ще се свърже с клиента, за да уточнят срока и начина на доставка. Доставката на поръчаните от клиента продукти, за територията на България, се извършва от куриер.
5.2. AquaSound си запазва правото, едностранно, да удължава посочените срокове допълнително, в случаи когато това е наложително, за което клиента следва да бъде уведомен. Превишаването на срока за доставка не задължава AquaSound да изплаща компенсация и не дава право на клиента да прекратява споразумението.
5.3. Потребителят може да направи поръчка през онлайн магазина по всяко време на денонощието.

6. Преглед на стоката. Рекламации. Връщане на продукти. Отказ от сключен договор.

6.1. При получаване на стоката, потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото на по-късен етап да претендира, че продуктът е била доставен с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
6.2. В случаи на скрити дефекти, потребителят е длъжен да съобщи за тях на AquaSound в рамките на 1 (една) седмица от установяването на въпросните дефекти.
6.3. Когато потребителят е бизнес клиент (партньор) на AquaSound, срокът за уведомяване на установени скрити дефекти е 2 седмици, независимо дали скритият дефект е бил установен от самия партньор или е бил уведомен за това от свой краен потребител.
6.4. AquaSound ще прегледа отправената писмено рекламация, не по-късно от 6 седмици след получаването ѝ. В случай на забавяне, потребителят ще бъде уведомен.
6.5. AquaSound не носи отговорност за последващи повреди.
6.6. На основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има качеството на „потребител“ по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на продуктите от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя; когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери; потребителят е предоставил на AquaSound покупните документи за стоката, а именно – копие от оригиналната фактура или копие от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на AquaSound не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на AquaSound за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на предаването на стоката от потребителя на AquaSound, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
6.7. Продуктите, които са изработени по специфично задание на потребителя или такива, изработени по желание на потребителя, в цветове и размери, различни от стандартните, не подлежат на отказ от поръчка и връщане.

7. Плащане

7.1. Плащането на продуктите се осъществява авансово чрез банков превод.
7.2. Плащанията се извършват само в български лева.

8. Прехвърляне на собствеността върху продукта

Всички продукти, доставяни от AquaSound до потребителя, остават собственост на AquaSound до момента на заплащане на пълната сума от страна на потребителя, с което собствеността се прехвърля върху потребителя.

9. Форсмажорни обстоятелства

9.1. Форсмажорни обстоятелства са тези, които биха попречили на AquaSound да изпълни своите задължения по споразумението и в това число влизат: мерки на правителството, война, бунт, насилие, пожар, водни стихии, терористични атаки, стачка, прекомерно отсъствие на персонал, проблеми с транспорта, бариери за внос и износ, машинни дефекти, климатични фактори, нарушения на споразумения от страна на доставчици и/или трети страни, ангажирани с изпълнението на споразумението.
9.2. В случай на форсмажорни обстоятелства, AquaSound си запазва правото да прекрати споразумението за покупко-продажба, без да дължи обезщетения за това.

10. Отговорност

AquaSound не носи отговорност за повреди, нанесени вледствие на неправилно съхранение, монтаж и/или употреба на доставените продукти.

11. Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия, ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от AquaSound и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и други, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на AquaSound, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от AquaSound, както и целите на обработката и използването.

Политика за личните данни

Свържете се с нас, ако имате някакви въпроси или проблеми относно използването на Вашите лични данни и ние с удоволствие ще Ви помогнем.

Използвайки този сайт и продуктите, който той предлага, Вие се съгласявате с обработката на лични данни, който са описани в Политиката за лични данни.

Дефиниции

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.
Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни.
Субект (на данните) – физическо лице, чийто лични данни се обработват.
Дете/непълнолетен – физическо лице под 16-годишна възраст.
Ние/нас (с главни или малки букви) – Грийнуиш ЕООД

Принципи за защита на данните


• Обработката е законосъобразна, справедлива и прозрачна. Нашите дейности по обработка имат законно основание. Разглеждаме Вашите права преди обработката на лични данни. Ние ще Ви предоставим информация относно обработката при поискване.
• Дейностите по обработката отговарят на целта, за която са събрани личните данни.
• Ние само събираме и обработваме минималното количество лични данни, необходими за всякакви цели.
• Обработката е ограничена с времеви период. Няма да съхраняваме личните ви данни повече от необходимото.
• Ще направим всичко по силите си, за да гарантираме точността на данните.
• Ще направим всичко възможно, за да гарантираме целостта и поверителността на данните.

Права на субекта на данни

1. Право на информация – което означава, че трябва да знаете, че личните Ви данни се обработват; какви данни се събират, откъде се получават и защо и от кого се обработват.

2. Право на достъп – което означава, че имате право на достъп до данните, събрани от/около Вас. Това включва правото Ви да поискате и да получите копие от събраните от Вас лични данни.

3. Право на поправка – което означава, че имате право да поискате поправка или изтриване на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.

4. Право за изтриване – което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите записи.

5. Право на ограничаване на обработката – което означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на личните Ви данни.

6. Право на възражение срещу обработката – което означава, че в определени случаи имате право да се противопоставите на обработката на личните си данни, например в случаите на директен маркетинг.

7. Право на възражение срещу автоматизирана обработка – което означава, че имате право да се противопоставите на автоматизираната обработка, включително профилиране; и да не подлежи на решение, основано единствено на автоматизирана обработка. Това право можете да упражнявате винаги, когато има резултат от профилирането, което води до правни последици, отнасящи се до или засягащи значително Вас.

8. Право на преносимост на данни – имате право да получавате личните си данни във формат, който може да се чете от машината или ако е възможно, като директно прехвърляне от един процесор към друг.

9. Право да подадете жалба – в случай, че откажем Вашето искане съгласно Правата на достъп/Общите условия, ние ще Ви предоставим причина защо. Ако не сте доволни от начина на обработване на молбата, моля свържете се с нас.

10. Право за помощта на надзорния орган – което означава, че имате право на помощ от надзорен орган и правото на други правни средства за защита, като например предявяване на иск за вреди.

11. Право на оттегляне на съгласието – имате право да оттеглите всяко дадено съгласие за обработка на Вашите лични данни.

Данни, които събираме

Информация, която сте ни предоставили
Това може да бъде Вашият имейл, име, адрес за фактуриране, домашен или друг адрес за доставка и други – основно информация, която ни е необходима, за да доставим поръчаните от Вас продукти и с цел да подобрим потребителското Ви преживяване с нашия уебсайт. Запазваме информация, която ни предоставяте, за да оставите коментар или да извършите някакво друго действие в уебсайта, например Вашето име и имейл адрес.

Информация, събрана автоматично за Вас
Това включва информацията, която се събриа чрез бисквитките или други инструменти за урпавление на сесии. Например, информация в количката, Вашият IP адрес, Вашата история на поръчките (в случай, че има такава) и други. Тази информация се използва с цел подобряване на потребителското Ви преживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите дейности могат да бъдат регистрирани.

Информация за нашите партньори
Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че имат правно основание да споделят тази информация с нас. Това е или информация, която сте им предоставили директно, или която те са събрали за Вас по други правни основания. Вижте списъка с нашите партньори тук .

Публично достъпна информация
Можем да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

Как използваме Вашите лични данни

Използваме Вашите лични данни, за да:

• Ви предоставим нашите продукти. Това включва например създаване на профил; предоставяне на други продукти, които сте поискали; предоставяне на рекламни материали по Ваше желание и комуникация с Вас във връзка с предоставяните продукти; комуникация и взаимодействие с Вас; предоставяне на информация за извършени промени, касаещи продуктите и/или Общите ни условия.
• подобрим Вашето взаимодействие с уебсайта;
• изпълним задължение по закон или договор;

Ние използваме Вашите лични данни на законни основания и/или с Вашето съгласие.

Въз основа на сключването на договор или изпълнението на договорни задължения, ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

• за да Ви идентифицираме;
• за да предоставим нашия продукт;
• комуникация;
• фактуриране;

Въз основа на легитимен интерес ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

• да Ви изпратим персонализирани оферти * (от нас и/или нашите внимателно подбрани партньори);
• да управляваме и анализираме нашата клиентска база (покупателно поведение и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличието на продукти;
• да провеждаме анкети относно удовлетвореността на клиентите;

В случай, че не сте ни уведомили за нещо друго, ние считаме, че да Ви предлагаме продукти, подобни на вече закупени или харесани/разглеждани от Вас, представлява наш легитимен интерес.

С Ваше съгласие ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

• да Ви изпращаме бюлетини и оферти за кампании (от нас и/или нашите внимателно подбрани партньори);
• за други цели, за които сме поискали Вашето съгласие;

Ние обработваме Вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от закона и/или да използваме Вашите лични данни за опции, предвидени от закона. Запазваме си правото да събираме анонимизирани данни и да използваме такива данни. Ние ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато е анонимна. Запазваме Вашите платежни данни и друга информация, събрана за вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона, но не по-дълго от 5 години.

Възможно е да обработим Вашите Лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани данните. За да постигнем това, ще гарантираме, че:

• връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за по-нататъшна обработка;
• по-нататъшната обработка не би навредила на Вашите интереси и
• ще има подходяща защита при обработката.

Ще Ви информираме за всякакви допълнителни обработки и цели, които биха могли да възникнат.

Кой друг може да има достъп до личните ви данни

Не споделяме Вашите лични данни с непознати. Лични данни за Вас в някои случаи се предоставят на нашите доверени партньори, с цел или предоставяне на продукта, или за подобряване на потребителското взаимодействие с уебсайта. Споделяме вашите данни с:

Спиди – Eкспресни куриерски услуги
Еконт – куриерски услуги
СуперХостинг.БГ ООД

Работим само с партньори за обработка, които са в състояние да осигурят адекватно ниво на защита на Wашите лични данни. Ние разкриваме Вашите лични данни на трети лица или на държавни служители, когато сме законово задължени да го направим. Може да разкрием Вашите Лични данни на трети страни, ако сте дали съгласието си или ако има друго правно основание за това.

Как защитаваме Вашите данни

Ние правим всичко възможно, за да запазим личните Ви данни в безопасност. Използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Наблюдаваме нашите системи за възможни уязвимости и атаки.

Въпреки че се стремим към всичко възможно, не можем да гарантираме сигурността на информацията. Обещаваме, обаче, да уведомим съответните органи за нарушения на данните. Ще Wи уведомим и ако съществува заплаха за Wашите права или интереси. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим нарушения на сигурността и да помогнем на властите в случай на възникване на нарушения.

В случай, че имате профил, създаден в шания уебсайт, имайте предвид, че трябва да пазите потребителското си име и паролата в тайна.

Деца/непълнолетни

Ние нямаме намерение да събираме съзнателно информация от деца. Ние не насочваме продуктите си към деца/непълнолтени.

Използваме “бисквитки” и/или подобни технологии, за да анализираме поведението на клиентите, да администрираме уеб сайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация за потребителите. Това се прави, за да персонализираме и подобрим опита Ви с нашия уебсайт.

“Бисквитката” е малък текстов файл, съхраняван на Вашия компютър. Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до бисквитките, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате бисквитките на ниво браузър. Изборът да деактивирате бисквитките може да възпрепятства използването на определени функции.

Повече информация за бисквитките тук.

Използваме Google Анализ за измерване на трафика на нашия уебсайт. Google има собствена Декларация за поверителност, която можете да прегледате тук . Ако искате да се откажете от проследяването от Google Анализ, посетете Google Analytics opt-out страницата .

Информация за връзка

Грийнуиш ЕООД – официален дистрибутор на AquaSound за България
България, София, улица „Манастирска“ 42 вход Б
+359 359 878 702 510
+359 876 621 310
[email protected]
https://aquasound.bg

Надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да направим промяна в тази Декларация за поверителност.
Последната промяна е направена на 23.05.2018.

crossmenu