Algemene Voorwaarden

AquaSound is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 17109745 en is gevestigd aan de Habraken 2145 (5507TE) te Veldhoven, hierna: AquaSound. AquaSound is een handelsnaam/ merknaam van Besloten vennootschap J. van Rijsingen Sanitair B.V., tevens gevestigd op hiervoor genoemde adres.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door AquaSound waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper alsmede degene die AquaSound heeft aangesteld, projecten aan AquaSound heeft verleend voor Diensten die door AquaSound worden uitgevoerd, of waaraan AquaSound een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. AquaSound: De rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Producten en diensten levert aan Koper.

7. Overeenkomst: Elke (koop)overeenkomst en andere verplichtingen tussen Koper en AquaSound, alsmede voorstellen van AquaSound voor Diensten die door AquaSound aan Koper worden verstrekt en die door Koper worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door AquaSound waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Producten: De Producten die door AquaSound worden aangeboden zijn waterdichte muzieksystemen en televisies voorzien van welbekende en nieuwe technieken voor in de badkamer.

9. Applicatie: De door AquaSound ontwikkelde en geu00efnstalleerde Applicatie waarmee Koper diverse applicaties van derden kan downloaden.

10. Diensten: de Diensten die AquaSound aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van de Applicatie.

11. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen van de Applicatie, waarbij aan Koper een fysieke drager met de betreffende Applicatie wordt verstrekt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van AquaSound, elke Overeenkomst tussen AquaSound en een Koper en op elk Product en/of Dienst dat door AquaSound wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AquaSound aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met AquaSound is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten van Koper.

5. Indien u00e9u00e9n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval AquaSound niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door AquaSound gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. AquaSound is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft AquaSound het recht een Overeenkomst met een potentiu00eble Koper om een voor AquaSound gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen AquaSound niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. (Op)levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van AquaSound zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht AquaSound niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van AquaSound heeft aanvaard door te betalen.

2. Een Aanbod kan door AquaSound gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met AquaSound, zal AquaSound de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is AquaSound daaraan niet gebonden.

5. AquaSound is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

7. Producten die wegens (hygiu00ebnische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. AquaSound zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft AquaSound het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AquaSound aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan AquaSound worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AquaSound zijn verstrekt, heeft AquaSound het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is AquaSound niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor AquaSound, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. AquaSound kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. AquaSound is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat AquaSound is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AquaSound bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het verwerken van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.

7. Koper vrijwaart AquaSound voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 - Verplichtingen Koper

1. Koper is verplicht alle door AquaSound verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat AquaSound niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Koper.

2. AquaSound is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Koper te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is AquaSound verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door AquaSound voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. AquaSound kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is AquaSound gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Koper. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Koper dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan AquaSound.

4. Koper is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Applicatie van AquaSound te beschermen en de op de Applicatie rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

5. AquaSound is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van AquaSound ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Applicatie. Koper staat zelf in voor adequate beveiliging van haar (draadloze) internetverbinding.

6. Koper draagt zorg voor geschikte apparatuur en/of een gebruiksomgeving.

7. Koper vrijwaart AquaSound vanaf het moment dat Koper zich eerst bedient van de Applicatie voor alle schade als gevolg van het gebruiken van de Applicatie.

8. Koper dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de Applicatie of de servers (van AquaSound) schade wordt toegebracht.

9. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

Artikel 7 - Levering Producten

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door AquaSound of er door andere omstandigheden buiten de macht van AquaSound enige vertraging ontstaat, heeft AquaSound recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient AquaSound schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is AquaSound gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

3. Indien het Product wordt bezorgd door AquaSound of een externe vervoerder is AquaSound gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

4. Indien AquaSound gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan AquaSound ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien AquaSound een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

6. AquaSound is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. AquaSound is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. AquaSound behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 - Verpakking en transport

1. AquaSound verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reu00e7u geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 9 - Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. AquaSound erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan AquaSound te worden gemeld op [email protected] Koper zijnde een Consument heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Voor Bedrijven geldt een termijn van 7 dagen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van AquaSound op de wijze zoals door AquaSound aangegeven.

5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan AquaSound, conform de retour instructies van AquaSound. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. AquaSound is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan AquaSound te wijten is, zal AquaSound na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op AquaSound.

Artikel 10 - (Op)Levering en installatie Applicatie

1. AquaSound zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de Applicatie afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Koper. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Koper verstrekt.

2. Koper aanvaardt de Applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de software wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door AquaSound of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft AquaSound recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan AquaSound aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 3 komen voor rekening en risico van Koper en zullen door AquaSound bij Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 11 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. AquaSound voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Koper is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Koper door AquaSound ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Koper het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

5. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. AquaSound is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7. Koper dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van AquaSound.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Koper wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Koper uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 - Incassobeleid

1. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal AquaSound zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien AquaSound meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door AquaSound geleverde zaken, blijven eigendom van AquaSound totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met AquaSound gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht AquaSound zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat AquaSound haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan AquaSound of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AquaSound zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. AquaSound heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van AquaSound. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal AquaSound zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan AquaSound worden vergoed door Koper.

Artikel 14 - Garantie

1. AquaSound staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan AquaSound.

2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt. De garantietermijn op elektronische Producten bedraagt 24 maanden.

3. Koper kan slechts een beroep doen op de door AquaSound gegeven garantie indien Koper volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen.

3. Indien Koper zich terecht beroept op de garantie, is AquaSound gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren.

4. AquaSound staat er niet voor in dat de Applicatie zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. AquaSound spant zich in om fouten in de Applicatie binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op de Applicatie wat door AquaSound zelf is ontwikkeld, en de gebreken door tijdig zijn gemeld. Gebreken in de Applicatie dat niet door AquaSound ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Koper hersteld worden.

Artikel 15 - Toegang tot de Applicatie

1. AquaSound komt het recht toe Koper de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Applicatie te beu00ebindigen ingeval van misbruik en/of mogelijke strafbare feiten.

2. AquaSound is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Applicatie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Applicatie is bedoeld.

3. AquaSound streeft ernaar om zich in te spannen om de Applicatie en de toegang tot de Applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Koper, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Applicatie. AquaSound is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Applicatie en het gebruik van de Applicatie op te schorten. AquaSound is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Applicatie te kunnen waarborgen.

4. Indien AquaSound op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Koper, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Koper.

5. Indien sprake is van wijzigingen, kan AquaSound de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Applicatie. Nimmer is AquaSound gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.

6. AquaSound verstrekt schriftelijk en/of mondeling inlichtingen met betrekking tot de door Koper te nemen maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens. Koper treft zo nodig aanvullende maatregelen.

Artikel 16 - Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

1. AquaSound stelt de overeengekomen Applicatie en gebruikersdocumentatie op basis van een gebruikslicentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking aan Koper. Nimmer is de Overeenkomst tot het gebruik van de Applicatie aan te merken als een koopovereenkomst.

2. Het gebruik van de Applicatie door Koper kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door AquaSound aangepast worden.

3. AquaSound is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Applicatie door Koper. Koper onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.

5. Het is Koper nimmer toegestaan de Applicatie te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde. Evenmin is het Koper toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Applicatie, dan wel de Applicatie bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Applicatie uitsluitend ten behoeve van de Koper gebruikt.

6. Koper is nimmer gerechtigd de Applicatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van AquaSound. AquaSound is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

7. Desgevraagd verleent Koper op eerste verzoek volledige medewerking aan een door AquaSound uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.

8. Indien en voor zover AquaSound Applicatie van derden ten behoeve van Koper ter beschikking stelt, gelden voor het gebruik van die Applicatie tevens de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de desbetreffende derde.

9. Indien en voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, is het in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.

10. AquaSound is niet gehouden tot het ter beschikking stellen van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Applicatie en/of Applicatie benodigde hulp Applicatie en programma- of databibliotheken. AquaSound kan een vergoeding verlangen voor het ter beschikking stellen van voornoemde hulp Applicatie en/of programma- of databibliotheken.

11. Bovengenoemde gebruiksbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, en Koper zelfstandig de volledige kosten voor ontwerp en ontwikkeling heeft gedragen.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding

1. AquaSound is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is AquaSound bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met AquaSound gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is AquaSound bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AquaSound op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer AquaSound de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. AquaSound behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van AquaSound alleen geacht te bestaan indien AquaSound dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2.Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van AquaSound, is AquaSound uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Koper AquaSound binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en AquaSound deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat AquaSound in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door AquaSound leidt tot aansprakelijkheid van AquaSound jegens Koper, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door AquaSound in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van AquaSound is in ieder geval beperkt tot tot maximaal het door de verzekering uit te keren bedrag van u20ac2.500.000,- per gebeurtenis, per jaar vermeerderd met het bedrag ten laste van AquaSound komende eigen risico.

4. AquaSound is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.

5. AquaSound is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. AquaSound levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

6. AquaSound is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op haar website of de Applicatie.

7. AquaSound is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Applicatie.

8. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is AquaSound aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van Koper.

9. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Producten.

10. AquaSound staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens AquaSound verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van AquaSound vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij AquaSound binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 19 - Overmacht

1. AquaSound is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van AquaSound wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van AquaSound, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan AquaSound zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, Applicatie of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) brand en (xi) overige situaties die naar het oordeel van AquaSound buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 20 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van AquaSound verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 21 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van AquaSound, waaronder verstaan aan Koper ter beschikking gestelde Applicatie, databestanden, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij AquaSound, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan AquaSound.

2. Het is Koper verboden om alle stukken en Applicatie waarop de IE-rechten en auteursrechten van AquaSound rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AquaSound en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door AquaSound opgeleverde zaken, dient AquaSound expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van AquaSound rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van AquaSound.

5. Koper vrijwaart AquaSound voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Koper ter beschikking is gesteld. Koper zal AquaSound onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

6. Elke inbreuk van Koper op de IE-rechten (en auteursrechten) van AquaSound, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van u20ac 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van u20ac 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 22 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. AquaSound gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de Applicatie(s). Indien daarom gevraagd zal AquaSound de betrokkene hierover informeren.

2. Koper is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van AquaSound verwerkt worden. Koper staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Koper AquaSound tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien AquaSound op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 23 - Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de service van AquaSound en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp u201cKlachtu201d.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil AquaSound de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. AquaSound zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen AquaSound en Koper is Nederlands recht van toepassing.

2. AquaSound heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Koper hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen AquaSound en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Veldhoven, 11 februari 2022.
crossmenu